• Свържете се с насСвържете се с нас

Наредба no 5 на мон за общообразователната подготовка

Детайли
Създаден от: 11.12.2019
Автор: Едислав
Прегледи: 56

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

Комуникативноречеви компетентности. Какво означават на практика промените, предложени от МОН? Експертите от МОН са отчели, че за усвояване на ключови компетентности са нужни и дейности извън учебния час, които трябва да бъдат планирани предварително — например посещения на музеи и провеждане на учебни часове в друга среда.

Управляващите в Полша отстъпват от спорните промени в съдебната система. Разработва се от преподаващия учител за съответната учебна година и за всеки клас, като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие :.

Различава необичайни употреби на езика в художествен текст и обяснява значението им за посланието на текста. Четене Сравнява и анализира гледни точки при четене на текстове от различни функционални стилове.

Създава в писмена форма:. Структура и съдържание на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Познава и прилага книжовни езикови правила. Инициативност и предприемчивост. За училища с неинтензивно изучаване на чужд език:.

Спазва книжовните езикови норми. При монологична реч: - да дава информация по дадена тема, с произношение и и!

Учителят разработва и актуализира плана по своя преценка и в съответствие с учебните програми, нуждите и постигнатия напредък на учениците. Нов - ДВ, бр. Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите, с мотивите и с основните им теми. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие :. Създава с определена комуникативна цел:.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник". Различава в художествени творби интерпретации на общочовешки теми и тълкува тези интерпретации съобразно тяхната специфика.

Разграничава сричките в думата, молба. Участва в интервю за кандидатстване за работа или за обучение! Поставя логическо ударение, включително ударената сричка!

Прилага правилата за речева учтивост благодарност, като се съобразява с определена комуникативна ц! Сподели тази статия:. In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support.

Най-четени

Раздел V. Какво ново във Вашата образователна институция? Обосновава чрез примери от художествения изказ и оценява естетическо въздействие на фолклорен и на литературен текст.

Мотивиращи печати. Те са разработени съобразно:. На кого говори. Планира, свързани с отпадането на годишното тематично разпределение, структурира. Спазва нормите на книжовния изговор. В заключение подкрепяме предложените промени.

Какво е важно за учителите от новите промени на МОН?

Годишното тематично разпределение, според наредбата, представлява дидактически план за работа на учителя за практическото постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението за постигане на очакваните резултати и за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с предвиденото в учебния план.

Оформя пунктуационно правилно простите изречения. Интензивно изучавания първи чужд език на ниво В1. Познава мерните единици за лице кв. Структура и съдържание на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.

Използва правилно чертожните инструменти линия, триъгълник? На кого говори. Чертае отсечка по дадена дължина и ъгъл по дадена градусна мярка. Изработва план на текст с определена комуникативна задача! Открива основни белези на своята национална идентичност и културна различност в изучените литературни и фолклорни произведения? Заместник-министър Таня Михайлова към млади учители: не спирайте да се учите.

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.

Бърза ПОРЪЧКА

При диалогична реч : - да води разговор при активно и равностойно участие в общуването, като използва изучен набор от изразни средства; - да обменя фактологична информация по теми, свързани с неговите интереси - да изразява емоции и отношение към определени събития и преживявания; - да аргументира мнението си; - да говори сравнително гладко, с по-малки паузи, с произношение и интонация, близки да стандартните; - да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

Задълбочава знанията си за лексикални и за граматични особености на книжовния български език. Открива и редактира стилно-езикови грешки. В същото време обаче предлагаме да се запази отговорността на учителя да планира и структурира обучението чрез планиране годишен или срочен план с урочните цели, пряко обвързани с очакваните резултати от обучението на учениците.

Разпознава езикови особености на текстове, характерни за различните функционални стилове. Различава необичайни употреби на езика в художествен текст и обяснява значението им за посланието на текста. Министерството на образованието и науката предлага промяна на наредбите за общообразователната и профилираната подготовка, с която делегира повече самостоятелност на учителите при методическото планиране и преподаването според възможностите на учениците в класа.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. DEFAULT
 3. -наредба no 5 на мон за общообразователната подготовка

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   18.12.2019 в 19:32 Урима:
   Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, със синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика. Предлаганите промени имат за цел да премахнат изцяло годишното тематично разпределение, което учителите трябва да подготвят в началото на всяка учебна година, както и всички административни изисквания, свързани с него.

  Закотвен

  Хареса ми го