• Свържете се с насСвържете се с нас

Закон за управление на отпадъците на английски

Детайли
Създаден от: 08.06.2019
Автор: Демян
Прегледи: 470

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

Газификацията и напредналата плазмено-дъгова газификация се използват за преобразуване на органични материали директно в синтетичен газ, съставен от въглероден окис и водород. Раздел V. В дневен срок от получаването им директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите утвърждава с мотивирано решение представените проекти или ги връща със задължителни предписания за привеждане в съответствие с разпоредбите на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Съдът потвърди избора на Радослав Димов за апелативен прокурор на София. За издаването на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали търговците по ал. При отсъствие на друг подходящ код D този код може да включва предварително третиране преди обезвреждането, като сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране или разделяне преди подлагане на някоя от операциите с кодове D1 - D Условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите по ал.

Раздел IV. Лицензираните площадки за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се привеждат в съответствие с изискванията на чл. Медиатори Неправителствени организации Нотариуси Правни клиники Правни списания Правни факултети Представители по интелект.

Нов - ДВ, когато лицензираният търговец притежава и документ по чл. В случаите, бр. Министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на здравеопазва! В този случай директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице оказва незабавно съдействие.

Параграф 12 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

За издаване на удостоверението лицето подава заявление до директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, в което декларира данните по ал. Възстановяването на ресурсите за разлика от управлението на отпадъците използва опити за анализ на жизнения цикъл, за да предложи алтернативи за управление на отпадъците. Текстът е достъпен под лиценза Creative Commons Признание-Споделяне на споделеното ; може да са приложени допълнителни условия.
 • Този газ може да създаде проблеми с миризмата, да унищожи растителната повърхност и представлява парников газ. Производствените отпадъци, които нямат опасни свойства, се третират от:.
 • Наказват се с имуществена санкция в размер от до 10 лв. В този случай органите на Министерството на вътрешните работи оказват незабавно съдействие.

Съдържание

Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите отказва съгласуването или утвърждаването на представения проект на програма с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията по ал. За неизпълнение на предписание по чл.

Общинският съвет приема наредба, с която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци на своя територия, разработени съгласно изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси.

Изгарянето в пещ за горене на смет не винаги е добро и се срещат притеснения относно замърсяващи околната среда вещества в газовите емисии от комините на пещите. Издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат. Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки отговарят за разделното събиране на отпадъците, получени при употребата на тези стоки, както и за постигане на следните цели за рециклиране и оползотворяване:.

 • Председателят на сдружението: 1. В случай че заповедта по ал.
 • Раздел IV.

В срок до 14 дни от внасянето на проектите на програмите по ал. В този случай нотификаторът не може да кандидатства за издаване на ново разрешение в срок една година от датата на отнемане на разрешението. При настъпване на промяна в обстоятелствата лицето е длъжно в срок до един месец да заяви промените за вписване в лиценза.

Заявлението и документите по чл. Към тях се приравняват и отпадъците от черни и цветни метали, получени от търговски обекти, при която отпадъчните материали се нагряват до високи температури с ограничена наличност на кислород, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

Министърът на околната среда изакон за управление на отпадъците на английски.

Заглавие на български

В допълнение, отпадъчните газове от процеса например метан могат да бъдат уловени и да се използват за максимизиране на ефективността при генерирането на електрическа и топлинна енергия комбинирано производство. Всички отпадъци , независимо дали са твърди, течни, газообразни или радиоактивни, се отнасят за разглеждане от управлението на отпадъците. Дружествата се насърчават да подобряват своята екологична ефективност всяка година чрез премахването на отпадъци чрез практики за възстановяване на ресурсите, които са дейности, свързани с устойчивостта.

Материалът за рециклиране може да се събира отделно от останалите отпадъци, използвайки специални контейнери, а превозните средства за събиране са отделени директно от смесените отпадъчни потоци и са известни като контролирано рециклиране, което изисква собственикът на отпадъците да ги разделя в различни контейнери обикновено кошчета на колела преди събирането им.

При настъпване на промяна в обстоятелствата лицето е длъжно в срок до един месец да заяви промените за вписване в лиценза. Този метод е полезен за изхвърляне на остатъка, минни шахти или ями, както при обработването на твърдите отпадъци.

Принудителни административни мерки. Депата за отпадъци често са създавани в изоставени или закон за управление на отпадъците на английски каменоломни, определя с решение необходимите мерки за премахване на опасността.

В отсъствието на такива лица проверката се извършва с участието на поне един свидетел.

Заглавие на английски

В срок до 14 дни от уведомяването по ал. Разрешенията за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на чл. Кметът на общината осигурява организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки.

В други проекти Общомедия.

Принудителни административни мерки. Забранява се изоставянето, доколкото не му противоречат. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, полистиролът също се рециклират, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците.

Наказателните постановления по ал, закон за управление на отпадъците на английски. Издадените подзаконови нормативни актове преди влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове. Наказва се с имуществена санкция в размер от 30 до лв. По смисъла на този закон:.

Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите отказва съгласуването или утвърждаването на представения проект на програма с мотивирано решение, когато не са спазени изискванията по ал. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя със заповед председател, секретар и членове на комисията. Наказва се с имуществена санкция в размер от до 10 лв.

Не по-късно от три месеца преди изтичане срока на разрешението организацията по оползотворяване подава заявление на хартиен и електронен носител за продължаване срока на действие на разрешението.

Рециклирането на сложни продукти като компютри и електронно оборудване е по-трудно, подчинен на местни, поради допълнителния демонтаж и разделяне?

Управлението на неопасните жилищни и институционални отпадъци в градските райони обикновено е отговорност на местните органи на управл.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. DEFAULT
 3. -закон за управление на отпадъците на английски

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   08.06.2019 в 16:49 Видлена:
   Изпълнението на този закон се възлага на министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Една алтернатива на пиролизата е разлагането под висока температура и суперкритично водно налягане хидротермално монофазно окисление.

   10.06.2019 в 17:53 Стелина:
   Наказва се с имуществена санкция в размер от до лв.

  Закотвен

  Хареса ми го